Wybierz J�zyk:

 


Diablo 2 Menu
 Newsy
 Kontakt
 Linki
 Wymiana
 

Diablo 2 Czytelnia
 Artyku�y
 Ksi��ki
 Opowiadania
 Strategie
 FAQ

Dragonball
 Odcinki DB [153]
 Odcinki DBZ [291]
 Odcinki DBGT [64]

Inne
 Zarabiaj pieni�dze!
 ebay hit!

Linki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stats
Fri, 5 June 2009

Tre��
Ksi��ki

Gra Diablo sta�a si� na tyle popularna, �e nawet pisarze fantasty zainteresowali si� magicznym �wiatem tej�e gry. Do dnia dzisiejszego powsta�y 3 ksi��ki tematycznie powi�zane z Panem Nienawi�ci. Wydawc� w Polsce wszystkich ksi��ek z tej serii jest Wydawnictwo ISA. Na witrynie internetowej wydawnictwa mo�ecie zakupi� wszystkie 3 cz�ci, a tak�e inne ksi��ki dotycz�ce gier wydanych przez Blizzard. Lektury inspirowane grami firmy Blizzard mo�ecie zakupi� w tym miejscu. �ycz� udanych zakup�w.

Od zarania dziej�w zast�py anio��w z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P�on�cych Piekie� �ciera�y si� w walce o los wszelkiego stworzenia. Ta walka przenios�a si� do �wiata ludzi... �aden Cz�owiek, Anio� ani Demon nie b�dzie m�g� sta� na uboczu.


Tytu�: Diablo #1 - Dziedzictwo Krwi
Autor: Richard A. Knaak
Wydawnictwo: ISA
Oprawa: Mi�kka
Wymiary: 115 x 175 mm
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2001

Wiele lat temu Darrick Lang opu�ci� Bramwell, by w�drowa� przez �wiat jako najemnik i bohater krainy. Teraz wraca do miasteczka, kt�re kiedy� zna�. Jednak Bramwell nie jest ju� takie, jakim je zapami�ta�. Co� mrocznego i przera�aj�cego zniewoli�o mieszka�c�w.


Tytu�: Diablo #2 - Czarna Droga
Autor: Mel Odom
Wydawnictwo: ISA
Oprawa: Mi�kka
Wymiary: 115 x 175 mm
Liczba stron: -
Rok wydania: 2002

Legenda m�wi o dawno wymar�ym mie�cie Ureh, wed�ug niekt�rych bramie prowadz�cej do Wysokich Niebios. Uwa�a si�, �e co dwa tysi�ce lat, gdy uk�ad gwiazd jest odpowiedni, a cie� g�ry Nymyr pada na ruiny, Ureh si� odradza - ukazuj�c wszystkie swe bogactwa �mia�kom, kt�rzy odwa�� si� ich szuka�.
 


Tytu�: Diablo #3 - Kr�lestwo Cienia
Autor: Richard A. Knaak
Wydawnictwo: ISA
Oprawa: Mi�kka
Wymiary: 115 x 175 mm
Liczba stron: 320
Rok wydania: 2003

© 2002 - 2005 Diablo 2, All rights reserved. Wszelkie prawa zastrze�one
Reklama